Karty bezpečnostných
údajov spracovávame
vo všetkých európskych jazykoch

Pri každej prekladanej karte bezpečnostných údajov kontrolujeme klasifikáciu a ďalšie náležitosti, vyplývajúce z aktuálne platnej legislatívy daného štátu a upravujeme ju vždy tak, aby tejto legislatíve plne vyhovovala.

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE ADR

Nabízíme služby bezpečnostního poradce pro firmy,
jichž se dotýkají povinnosti dle Dohody ADR.

Vyriešime za vás agendu súvisiacu s tvorbou kariet bezpečnostných údajov.


POMÔŽEME VÁM PRESNE DEFINOVAŤ VAŠE POVINNOSTI


Aby ste si mohli byť istí, že spĺňate všetky zákonné podmienky, je nevyhnutné vedieť, o aké povinnosti sa vlastne jedná. Pomôžeme vám sa v nich dokonale orientovať.

Viac…


PO VSTUPNEJ ANALÝZE NASTAVÍME FUNKČNÝ SYSTÉM


Vykonáme detailnú analýzu existujúcich úkonov a operácií v súvislosti s vami spravovanými kartami bezpečnostných údajov a na jej základe nastavíme funkčný systém. Všetko pobeží tak, ako má.

Viac…


GARANTUJEME SPRÁVNOSŤ VŠETKÝCH PREBIEHAJÚCICH ÚKONOV


A aj po tom, čo bude vaše interné workflow správne nastavené a plne funkčné, vám budeme poskytovať rýchlu odbornú podporu a legislatívne zázemie. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Viac…

Potrebujete poradiť?

Nie ste si istí, či sú naše služby vhodné práve pre Vašu
firmu? Zavolajte našim špecialistom a my s Vami
preberieme všetky detaily týkajúce sa správy Vašich
kariet bezpečnostných údajov.


Ing. Petr Raukner
+420 725 858 384

MVDr. Michaela Smékalová
+420 602 661 029


Skutočne dodržiavate všetky predpísané nariadenia?
A ste si istí, že viete, ktoré z nich sa týkajú práve vás?

Jedným z častých problémov, s ktorými sa pri spracovaní kariet bezpečnostných údajov stretávame, je nedokonalé povedomie o skutočnej šírke zodpovedností a povinností, ktoré musia naši klienti dodržiavať. Nariadenia a zákony, o ktorých vedia, síce napĺňajú, ale veľakrát netušia, že práve ich spoločnosti sa týka aj celý rad ďalších. Zvyčajne to zistia až na základe kontroly zo strany štátnych orgánov. Tým sa nevedome vystavujú riziku sankcií a nemalých pokút.

V rámci tohto identifikačného procesu posudzujeme celý rad ukazovateľov, pričom medzi tie najzásadnejšie patrí napríklad to, že:


Preveríme, či sa na vás nevzťahuje povinnosť prikladať kartu bezpečnostných údajov k vášmu produktu. Toto zahŕňa aj nutnosť preložiť ju do slovenského jazyka, pokiaľ v ňom pôvodná karta bezpečnostných údajov nie je.


Zistíme, či dodržiavate všetky povinnosti v prípade, že dovážate chemické látky alebo produkty z tretích krajín. V týchto prípadoch sa na vás totiž vzťahujú rovnaké legislatívne povinnosti ako na výrobcov v EÚ.


Skontrolujeme, či spĺňate podmienky uvádzania nebezpečných chemických produktov na trh pod vašim vlastným názvom. Potom sa na vás totiž vzťahuje napríklad povinnosť zasielať karty bezpečnostných údajov Národnému toxikologickému informačnému centru.


Pomocou analýzy aktuálneho stavu nastavíme bezchybne
fungujúcu správu vašej dokumentácie.

V tomto kroku vykonávame dôkladnú analýzu všetkých vašich existujúcich postupov a aktuálne spracovávaných dokumentov a preveríme, či postupujete v súlade s platnou legislatívou. Následne vám detailne spracujeme vaše karty bezpečnostných údajov.

Našim klientom ponúkame dva spôsoby ako celý proces realizovať:
Vašu kompletnú dokumentáciu nám môžete zaslať elektronicky a my vykonáme všetky úkony externe - u nás. Po predchádzajúcej dohode prídeme k vám a všetko vyriešime interne vo Vašej spoločnosti.

Záleží len na vás, ktorá z možností vám bude lepšie vyhovovať.

Zistíme prípadné chyby vo vašej dokumentácii a či niektorý z dokumentov nechýba

V prípade chýbajúcich podkladov ich u vašich dodávateľov vyžiadame za vás

Spracujeme karty bezpečnostných údajov vrátane vecne správneho návrhu etikiet

Skontrolujeme správnosť grafického spracovania etikiet (umiestnenie a veľkosti symbolov, atď.)

Ak sa na ne táto povinnosť vzťahuje, tak vytvorené karty bezpečnostných údajov zašleme Národnému toxikologickému informačnému centru

Navrhneme správne označenie detergentov a spracujeme karty údajov o zložkách.

Vytvoříme návrhy etiket pro biocidní přípravky a zajistíme jejich oznámení do registru MZdrav (CHLAP).

Zajistíme správu Vaší databáze bezpečnostních listů včetně jejich archivace.

Zkontrolujeme úplnost legislativních požadavků, týkajících se internetového prodeje (e-shop).


ADR bezpečnostný poradca

Z dlhoročných skúseností vieme, že iba prvotné nastavenie správnych procesov samo o sebe zvyčajne nestačí. Je taktiež nevyhnutné tento funkčný systém priebežne kontrolovať a udržiavať vašu administratívu v aktuálnom stave. Predovšetkým kvôli neustále sa meniacej legislatíve. Aj preto kladieme veľký dôraz na trvalú starostlivosť o našich klientov:

Povinnosti vybraných stran zúčastněných při přepravě

Povinnosti ODESIELATEĽA

Subjekt, předávající nebezpečné věci buď pro sebe, nebo pro třetí stranu. Pokud je přeprava prováděna na základě přepravní smlouvy k přepravě, odesilatelem je odesilatel uvedený v této smlouvě.


Zatřídí, zabalí a označí nebezpečné věci (v souladu s pravidly společné nakládky).
Provede vizuální kontrolu vozidla, cisterny, kontejnerů atd., které jsou schválené pro přepravu nebezpečných věcí.
Vyplní nákladní list.
Zajistí školení ostatních osob podílejících se na přepravě.
Ustanoví bezpečnostního poradce.

Povinnosti DOPRAVCA

Subjekt, který provádí přepravu podle nebo bez přepravní smlouvy.


Použije pouze schválená vozidla. Zajistí, aby přeprava byla prováděna pouze proškolenými řidiči, popřípadě zajistit proškolení ostatních osob podílejících se na přepravě. Zajistí řidiči povinnou výbavu, „Písemné pokyny“, výstražné oranžové tabulky, bezpečnostní značky. Ustanoví bezpečnostního poradce.

Povinnosti PRÍJEMCA

Příjemce uvedený v přepravní smlouvě. Jestliže příjemce určí třetí osobu, je tato osoba považována za příjemce ve smyslu Dohody ADR. Pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, subjekt který přebírá nebezpečné věci po příjezdu, je považován za příjemce.


Provede kontrolu nákladu a průvodních dokladů.
Nesmí zdržovat převzetí nebezpečných věcí, pokud k tomu nemá důvod.
Zajistí po vyložení, popřípadně vyčištění či dekontaminaci vozidel a kontejnerů odstranění výstražných oranžových tabulek, bezpečnostních značek.
Ustanoví bezpečnostního poradce.O NÁS

Po celú dobu existencie spoločnosti Gracilis kladieme dôraz na profesionalitu, osobný prístup a predovšetkým dokonalú znalosť platnej legislatívy. Vďaka tomu sme schopní našim klientom zaistiť kvalitný a komplexný servis, na ktorý sa môžu vždy a v maximálnej miere spoľahnúť.

Našim primárnym cieľom je zaistenie plne funkčného workflow pre spracovanie kariet bezpečnostných údajov a poskytovanie kvalitnej a dlhodobej klientskej podpory. Okrem toho ponúkame aj operatívny servis pri riešení naliehavých požiadaviek v prípade nahlásených kontrol a inšpekcií.

Podieľame sa taktiež na vývoji softvéru SBLCore, jedinečného nástroja pre vytváranie a následnú správu kariet bezpečnostných údajov.

Neváhajte sa na nás teda kedykoľvek obrátiť a my vám pomôžeme váš problém vyriešiť.


Ing. Blanka Burešová

Konateľka

 blanka.buresova@gracilis.cz

Ing. Martina Šnajdrová

Konateľka

 martina.snajdrova@gracilis.cz

POVEDALI O NÁS

„Na tvorbe kariet bezpečnostných údajov /MSDS/ začal AEROTEC GROUP a.s. so spoločnosťou Gracilis s.r.o. spolupracovať v roku 2016. V priebehu tejto spolupráce bolo vyhotovených 6 základných radov MSDS v rôznych jazykových mutáciách. Musíme vyzdvihnúť veľmi ústretový a osobný prístup, rýchlosť a efektivitu v rámci riešenia čiastkových zadaní a najmä kvalitu odvedenej práce. Veľmi sme privítali taktiež poradenskú činnosť a doplnkové služby k legislatívnym povinnostiam zadávateľských firiem voči českej a európskej legislatíve. S ohľadom na šírku poskytovaných služieb oceňujeme tiež ústretovú cenovú politiku. Za našu spoločnosť teda môžem Gracilis s.r.o. rozhodne odporučiť.“

Radek Chvojka
AEROTEC GROUP a.s.

„Oceňujeme profesionálny a ústretový prístup a dlhoročné skúsenosti spoločnosti Gracilis v oblasti poradenstva a spracovania kariet bezpečnostných údajov. Naša dlhodobá spolupráca je založená na obojstrannej dôvere a komplexnom legislatívnom servise vrátane preškolenia zo strany Gracilis. Taktiež všetky naše prípadné pripomienky a potreby sú riešené okamžite.“

Olga Miterová
INVA Building Materials s.r.o.

„Počas našej dlhoročnej spolupráce sa firma Gracilis stala pre našu firmu dôležitým partnerom. Zvlášť si vážime profesionálneho a ústretového prístupu. V prípade potreby sa môžeme spoľahnúť na rýchle a efektívne riešenie vzniknutej situácie. So službami firmy Gracilis sme veľmi spokojní.“

Radovan Netolička
ADI servizio s.r.o.

„So spoločnosťou Gracilis spolupracujeme už niekoľko rokov. Oceňujeme predovšetkým rýchle riešenie konkrétnych požiadaviek aj odbornú pomoc u neštandardných situácií. Taktiež ústretové jednanie a ochota sú vždy súčasťou komunikácie. S poskytovanými službami sme spokojní. Ďakujeme.“

Martina Němcová, DiS
TECH-LIT CZ s.r.o.

REFERENCIE

Chemická legislatíva v rámci našej poradenskej činnosti

REACH

Nariadenie REACH sa netýka iba registrácie, hodnotenia, povoľovania a obmedzovania chemických látok, ale aj tvorby kariet bezpečnostných údajov. Formát kariet bezpečnostných údajov je špecifikovaný Nariadením Komisie (EU) 2015/830. Karty bezpečnostných údajov sú základným zdrojom informácií o chemických látkach a zmesiach – dalo by sa povedať, že je to taká „biblia“ k chemickým látkam a zmesiam.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nariadenie REACH).

Konsolidované znenie

CLP

Nariadenie CLP se zaoberá klasifikáciou, označovaním a balením chemických látok a chemických zmesí, pričom klasifikácia nie je základom len pre označovanie a balenie produktov (chemických látok a zmesí), ale aj pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov. Súčasťou nariadenia je Zoznam harmonizovaných klasifikácií a označovaní, ktorý je súčasťou prílohy VI tohto nariadenia.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (nariadenie CLP).

Konsolidované znenie

Detergenty

Nariadenie o detergentoch sa zaoberá pracími a čistiacimi prostriedkami, pričom je definované špecifické uvádzanie zložiek (koncentračné rozpätie, skupiny látok či konkrétne látky za použitia ich INCI názvov), ktoré sa následne uvádzajú na etikety, do kariet bezpečnostných údajov. Karty údajov o zložkách sú buď pre zdravotníkov alebo pre spotrebiteľa.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 o detergentoch.

Konsolidované znenie

Biocídy

Nariadenie o biocídoch sa zaoberá uvádzaním biocídnych prostriedkov a účinných látok na trh, pričom svoje špecifiká má predovšetkým označovanie produktov (napr. uvádzanie koncentrácií účinných látok v metrických jednotkách). Každý biocídny prípravok môže obsahovať len schválené účinné látky, prípadne účinné látky, ktoré sú vo fáze preskúmavania, a to ešte musia byť použité len pre schválený typ biocídneho prípravku.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.

Konsolidované znenie

Chemický zákon

Chemický zákon je vykonávacím predpisom pre Európsku legislatívu, pričom stanovuje nielen kontrolné a sankčné kompetencie príslušným orgánom, ale tiež definuje povinnosti týkajúce sa nahlásenia produktov do NTIC.


Zákon č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Konsolidované znenie

ADR

Dohoda ADR byla sjednána Evropskou hospodářsou komisí, přičemž jejím cílem je co nejvíce omezit rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, jejich příjmem či manipulací. Současně EHK prostřednictvím Dohody ADR sjednocuje podmínky pro zařazení nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavky na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavky na vozidla a jejich vybavení, požadavky na příslušné průvodní doklady, požadavky na řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich školení a požadavky na bezpečnostní poradce.

Znění Dohody ADR 2019 (EN)