Karty bezpečnostných
údajov spracovávame
vo všetkých európskych jazykoch

Pri každej prekladanej karte bezpečnostných údajov kontrolujeme klasifikáciu a ďalšie náležitosti, vyplývajúce z aktuálne platnej legislatívy daného štátu a upravujeme ju vždy tak, aby tejto legislatíve plne vyhovovala.

VŠETKO VYRIEŠIME ZA VÁS.


AUDITY A ŠKOLENIA V CHEMICKEJ LEGISLATÍVE


Vykonáme detailný audit Vašich povinností v oblasti chemickej legislatívy a zaistíme Vám následný servis. Preškolíme Vašich zamestnancov, prípadne obstaráme splnenie Vašich povinností.


Viac…


KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV A ETIKETY


Vytvoríme pre Vás karty bezpečnostných údajov vo všetkých európskych jazykoch. Zároveň skontrolujeme správnosť klasifikácie a ďalšie povinnosti vyplývajúce z chemickej legislatívy - návrhy etikiet, zasielanie KBÚ na Národné toxikologické informačné centrum, C & L Notification apod.

Viac…


TABAKOVÁ LEGISLATÍVA


Nadefinujeme Vaše povinnosti v rámci elektronických cigariet a súvisiacich produktov a zaistíme kompletné oznámenie do brány EU-CEG. Zabezpečíme legislatívne požiadavky na označovanie a vytvoríme ďalšie súvisiace dokumenty, ktoré musia byť súčasťou tabakových výrobkov.


Detergenty


Poradíme Vám so splnením legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa detergentov uvádzaných na trh. Vytvoríme Vám návrh etikety a karty údajov o zložkách podľa nariadenia o detergentoch. Detergenty zašleme za Vás na Národné toxikologické informačné centrum.
Biocídy


Zabezpečíme kompletný servis v rámci uvádzania biocídnych výrobkov na trh. Preveríme platnosti účinných látok a schválených dodávateľov. Vyriešime za Vás, prípadne registráciu biocídnych výrobkov.
UFI a PCN


Poskytneme profesionálnu pomoc v súlade s platnou legislatívou pri tvorbe UFI a následnom nahlasovaní produktov pomocou systému PCN. Preveríme, či sa Vás problematika UFI priamo týka, a zabezpečíme kompletnú pomoc od priameho poradenstva, cez tvorbu UFI až po následné oznámenie produktov.

Potrebujete poradiť?

Nie ste si istí, či sú naše služby vhodné práve pre Vašu
firmu? Zavolajte alebo napíšte našim špecialistom a my s Vami
preberieme všetky detaily týkajúce sa prípadnej spolupráce.


info@gracilis.cz
+420 602 661 029Skutočne dodržiavate všetky legislatívne povinnosti?
A ste si istí, že viete, ktoré z nich sa týkajú práve Vás?

Jedným z častých problémov, s ktorými sa stretávame, je nedokonalé povedomie o skutočnej miere zodpovedností a povinností, ktoré musia naši klienti dodržiavať. Nariadenia a zákony, o ktorých vedia, síce spĺňajú, ale často netušia, že práve ich spoločností sa týka aj veľké množstvo ďalších. Obyčajne to zistia až na základe kontroly zo strany kompetentných orgánov. Tým sa nechtiac vystavujú riziku sankcií alebo v lepšom prípade nápravného opatrenia.

Všetko vyriešime za Vás, prípadne preškolíme Vašich zamestnancov, aby mohli plnenie povinností zabezpečiť svojpomocne.


Vykonáme detailnú analýzu a definujeme legislatívne povinnosti Vašej spoločnosti (podľa nariadenia REACH, nariadenia CLP, nariadenia o detergentoch a nariadenia o biocídnych prípravkoch a účinných látkach). Následne poskytujeme školenie, v ktorom Vám ukážeme, ako plniť Vaše legislatívne povinnosti.


Zistíme, či dodržiavate všetky povinnosti v prípade, že dovážate chemické látky alebo produkty z tretích krajín. V týchto prípadoch sa na Vás totiž vzťahujú rovnaké legislatívne povinnosti ako na výrobcov v EÚ.


Skontrolujeme, či spĺňate podmienky uvádzania nebezpečných chemických produktov na trh pod vašim vlastným názvom. Potom sa na vás totiž vzťahuje napríklad povinnosť zasielať karty bezpečnostných údajov Národnému toxikologickému informačnému centru.


Počas celej doby spolupráce poskytujeme našim klientom profesionálnu podporu. Môžete nám kedykoľvek napísať alebo zavolať.


Sledujeme za vás všetky legislatívne zmeny, ktoré sa vás týkajú a informujeme vás o nich prostredníctvom elektronických infomailov.


Priebežne kontrolujeme správne nastavenie systému dodržiavania chemickej legislatívy vo vašej firme. A to buď interne alebo externe zaslaním podkladov. V prípade kontroly zo strany SIŽP vám garantujeme našu osobnú účasť a garančný dohľad.


Zistením aktuálneho stavu nastavíme fungujúcu správu
Vašich kariet bezpečnostných údajov a ďalšej dokumentácie.

V tomto kroku vykonávame dôkladnú analýzu všetkých vašich existujúcich postupov a aktuálne spracovávaných dokumentov a preveríme, či postupujete v súlade s platnou legislatívou. Následne vám detailne spracujeme vaše karty bezpečnostných údajov.

Našim klientom ponúkame dva spôsoby ako celý proces realizovať:
Vašu kompletnú dokumentáciu nám môžete zaslať elektronicky a my vykonáme všetky úkony externe - u nás. Po predchádzajúcej dohode prídeme k vám a všetko vyriešime interne vo Vašej spoločnosti.

Záleží len na vás, ktorá z možností vám bude lepšie vyhovovať.

Identifikujeme a vyriešime prípadné nezrovnalosti v klasifikácii produktov.

Spracujeme karty bezpečnostných údajov vrátane legislatívne správneho návrhu etikiet v rôznych jazykových verziách.

Skontrolujeme správnosť grafického spracovania etikiet (umiestnenie informácií na etikete, veľkosti výstražných symbolov atď.).

Ak sa na Vás vzťahuje povinnosť podľa § 6 chemického zákona, vytvorené karty bezpečnostných údajov zašleme Národnému toxikologickému informačnému centru.

Navrhneme správne označenie detergentov a spracujeme karty údajov o zložkách.

K elektronickým cigaretám zabezpečujeme všetky náležitosti (karta bezpečnostných údajov, etiketa, leták a pod.).

Zaistíme správu Vašej databázy kariet bezpečnostných údajov vrátane ich archivácie.

Skontrolujeme úplnosť legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa internetového predaja (e-shop).


O NÁS

Po celú dobu existencie spoločnosti Gracilis kladieme dôraz na profesionalitu, osobný prístup a predovšetkým dokonalú znalosť platnej legislatívy. Vďaka tomu sme schopní našim klientom zaistiť kvalitný a komplexný servis, na ktorý sa môžu vždy a v maximálnej miere spoľahnúť.

Našim primárnym cieľom je zaistenie plne funkčného workflow pre spracovanie kariet bezpečnostných údajov a poskytovanie kvalitnej a dlhodobej klientskej podpory. Okrem toho ponúkame aj operatívny servis pri riešení naliehavých požiadaviek v prípade nahlásených kontrol a inšpekcií.

Podieľame sa taktiež na vývoji softvéru SBLCore, jedinečného nástroja pre vytváranie a následnú správu kariet bezpečnostných údajov.

Neváhajte sa na nás teda kedykoľvek obrátiť a my vám pomôžeme váš problém vyriešiť.


Ing. Blanka Burešová

Výkonná riaditeľka

 blanka.buresova@gracilis.cz

POVEDALI O NÁS

„Na tvorbe kariet bezpečnostných údajov /MSDS/ začal AEROTEC GROUP a.s. so spoločnosťou Gracilis s.r.o. spolupracovať v roku 2016. V priebehu tejto spolupráce bolo vyhotovených 6 základných radov MSDS v rôznych jazykových mutáciách. Musíme vyzdvihnúť veľmi ústretový a osobný prístup, rýchlosť a efektivitu v rámci riešenia čiastkových zadaní a najmä kvalitu odvedenej práce. Veľmi sme privítali taktiež poradenskú činnosť a doplnkové služby k legislatívnym povinnostiam zadávateľských firiem voči českej a európskej legislatíve. S ohľadom na šírku poskytovaných služieb oceňujeme tiež ústretovú cenovú politiku. Za našu spoločnosť teda môžem Gracilis s.r.o. rozhodne odporučiť.“

Radek Chvojka
AEROTEC GROUP a.s.

„Oceňujeme profesionálny a ústretový prístup a dlhoročné skúsenosti spoločnosti Gracilis v oblasti poradenstva a spracovania kariet bezpečnostných údajov. Naša dlhodobá spolupráca je založená na obojstrannej dôvere a komplexnom legislatívnom servise vrátane preškolenia zo strany Gracilis. Taktiež všetky naše prípadné pripomienky a potreby sú riešené okamžite.“

Olga Miterová
INVA Building Materials s.r.o.

„Počas našej dlhoročnej spolupráce sa firma Gracilis stala pre našu firmu dôležitým partnerom. Zvlášť si vážime profesionálneho a ústretového prístupu. V prípade potreby sa môžeme spoľahnúť na rýchle a efektívne riešenie vzniknutej situácie. So službami firmy Gracilis sme veľmi spokojní.“

Radovan Netolička
ADI servizio s.r.o.

„So spoločnosťou Gracilis spolupracujeme už niekoľko rokov. Oceňujeme predovšetkým rýchle riešenie konkrétnych požiadaviek aj odbornú pomoc u neštandardných situácií. Taktiež ústretové jednanie a ochota sú vždy súčasťou komunikácie. S poskytovanými službami sme spokojní. Ďakujeme.“

Martina Němcová, DiS
TECH-LIT CZ s.r.o.

REFERENCIE

Chemická legislatíva v rámci našej poradenskej činnosti

REACH

Nariadenie REACH sa netýka iba registrácie, hodnotenia, povoľovania a obmedzovania chemických látok, ale aj tvorby kariet bezpečnostných údajov. Formát kariet bezpečnostných údajov je špecifikovaný Nariadením Komisie (EU) 2020/878. Karty bezpečnostných údajov sú základným zdrojom informácií o chemických látkach a zmesiach – dalo by sa povedať, že je to taká „biblia“ k chemickým látkam a zmesiam.NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nariadenie REACH).

Konsolidované znenie

CLP

Nariadenie CLP se zaoberá klasifikáciou, označovaním a balením chemických látok a chemických zmesí, pričom klasifikácia nie je základom len pre označovanie a balenie produktov (chemických látok a zmesí), ale aj pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov. Súčasťou nariadenia je Zoznam harmonizovaných klasifikácií a označovaní, ktorý je súčasťou prílohy VI tohto nariadenia.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (nariadenie CLP).
Konsolidované znenie

Detergenty

Nariadenie o detergentoch sa zaoberá pracími a čistiacimi prostriedkami, pričom je definované špecifické uvádzanie zložiek (koncentračné rozpätie, skupiny látok či konkrétne látky za použitia ich INCI názvov), ktoré sa následne uvádzajú na etikety, do kariet bezpečnostných údajov. Karty údajov o zložkách sú buď pre zdravotníkov alebo pre spotrebiteľa.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 o detergentoch.

Konsolidované znenie

Biocídy

Nariadenie o biocídoch sa zaoberá uvádzaním biocídnych prostriedkov a účinných látok na trh, pričom svoje špecifiká má predovšetkým označovanie produktov (napr. uvádzanie koncentrácií účinných látok v metrických jednotkách). Každý biocídny prípravok môže obsahovať len schválené účinné látky, prípadne účinné látky, ktoré sú vo fáze preskúmavania, a to ešte musia byť použité len pre schválený typ biocídneho prípravku.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.

Konsolidované znenie

Chemický zákon

Chemický zákon je vykonávacím predpisom pre Európsku legislatívu, pričom stanovuje nielen kontrolné a sankčné kompetencie príslušným orgánom, ale tiež definuje povinnosti týkajúce sa nahlásenia produktov do NTIC.Zákon č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).


Konsolidované znenie