Karty bezpečnostných
údajov spracovávame
vo všetkých európskych jazykoch

Pri každej prekladanej karte bezpečnostných údajov kontrolujeme klasifikáciu a ďalšie náležitosti, vyplývajúce z aktuálne platnej legislatívy daného štátu a upravujeme ju vždy tak, aby tejto legislatíve plne vyhovovala.

Vyriešime za vás agendu súvisiacu s tvorbou kariet bezpečnostných údajov.
Jednoducho v troch krokoch.


POMÔŽEME VÁM PRESNE DEFINOVAŤ VAŠE POVINNOSTI


Aby ste si mohli byť istí, že spĺňate všetky zákonné podmienky, je nevyhnutné vedieť, o aké povinnosti sa vlastne jedná. Pomôžeme vám sa v nich dokonale orientovať.

Viac...


PO VSTUPNEJ ANALÝZE NASTAVÍME FUNKČNÝ SYSTÉM


Vykonáme detailnú analýzu existujúcich úkonov a operácií v súvislosti s vami spravovanými kartami bezpečnostných údajov a na jej základe nastavíme funkčný systém. Všetko pobeží tak, ako má.

Viac...


GARANTUJEME SPRÁVNOSŤ VŠETKÝCH PREBIEHAJÚCICH ÚKONOV


A aj po tom, čo bude vaše interné workflow správne nastavené a plne funkčné, vám budeme poskytovať rýchlu odbornú podporu a legislatívne zázemie. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Viac...

Potrebujete poradiť?

Nie ste si istí, či sú naše služby vhodné práve pre Vašu
firmu? Zavolajte našim špecialistom a my s Vami
preberieme všetky detaily týkajúce sa správy Vašich
kariet bezpečnostných údajov.


Ing. Petr Raukner
+420 725 858 384

MVDr. Michaela Smékalová
+420 602 661 029

Bc. Lucie Heřmanová
+420 737 010 979


Skutočne dodržiavate všetky predpísané nariadenia?
A ste si istí, že viete, ktoré z nich sa týkajú práve vás?

Jedným z častých problémov, s ktorými sa pri spracovaní kariet bezpečnostných údajov stretávame, je nedokonalé povedomie o skutočnej šírke zodpovedností a povinností, ktoré musia naši klienti dodržiavať. Nariadenia a zákony, o ktorých vedia, síce napĺňajú, ale veľakrát netušia, že práve ich spoločnosti sa týka aj celý rad ďalších. Zvyčajne to zistia až na základe kontroly zo strany štátnych orgánov. Tým sa nevedome vystavujú riziku sankcií a nemalých pokút.

Tento problém vám pomôžeme odstrániť kompletnou definíciou vašich skutočných zákonných povinností v súlade s charakterom vami spracovávaných chemických látok a zmesí. A to ako v distribučnom, tak i vo výrobnom prostredí. Taktiež pripravíme plán a obsah školení presne na mieru vašim potrebám.

V rámci tohto identifikačného procesu posudzujeme celý rad ukazovateľov, pričom medzi tie najzásadnejšie patrí napríklad to, že:


Preveríme, či sa na vás nevzťahuje povinnosť prikladať kartu bezpečnostných údajov k vášmu produktu. Toto zahŕňa aj nutnosť preložiť ju do slovenského jazyka, pokiaľ v ňom pôvodná karta bezpečnostných údajov nie je.


Zistíme, či dodržiavate všetky povinnosti v prípade, že dovážate chemické látky alebo produkty z tretích krajín. V týchto prípadoch sa na vás totiž vzťahujú rovnaké legislatívne povinnosti ako na výrobcov v EÚ.


Skontrolujeme, či spĺňate podmienky uvádzania nebezpečných chemických produktov na trh pod vašim vlastným názvom. Potom sa na vás totiž vzťahuje napríklad povinnosť zasielať karty bezpečnostných údajov Národnému toxikologickému informačnému centru.


Pomocou analýzy aktuálneho stavu nastavíme bezchybne
fungujúci správu vašej dokumentácie.

V tomto kroku vykonávame dôkladnú analýzu všetkých vašich existujúcich postupov a aktuálne spracovávaných dokumentov a preveríme, či postupujete v súlade s platnou legislatívou. Následne vám detailne spracujeme vaše karty bezpečnostných údajov.

Našim klientom ponúkame dva spôsoby ako celý proces realizovať:
Vašu kompletnú dokumentáciu nám môžete zaslať elektronicky a my vykonáme všetky úkony externe - u nás. Po predchádzajúcej dohode prídeme k vám a všetko vyriešime interne vo vašej spoločnosti.

Záleží len na vás, ktorá z možností vám bude lepšie vyhovovať.

A aké konkrétne kroky tento proces zahŕňa? Tu sú príklady niekoľkých z nich:

Zistíme prípadné chyby vo vašej dokumentácii a či niektorý z dokumentov nechýba

V prípade chýbajúcich podkladov ich u vašich dodávateľov vyžiadame za vás

Spracujeme karty bezpečnostných údajov vrátane vecne správneho návrhu etikiet

Skontrolujeme správnosť grafického spracovania etikiet (umiestnenie a veľkosti symbolov, atď.)

Ak sa na ne táto povinnosť vzťahuje, tak vytvorené karty bezpečnostných údajov zašleme Národnému toxikologickému informačnému centru

Navrhneme správne označenie detergentov a spracujeme karty údajov o zložkách


Staráme sa o to, aby všetko, čo sme spoločne nastavili, zostalo stále plne funkčné a v súlade s legislatívnymi zmenami.

Z dlhoročných skúseností vieme, že iba prvotné nastavenie správnych procesov samo o sebe zvyčajne nestačí. Je taktiež nevyhnutné tento funkčný systém priebežne kontrolovať a udržiavať vašu administratívu v aktuálnom stave. Predovšetkým kvôli neustále sa meniacej legislatíve. Aj preto kladieme veľký dôraz na trvalú starostlivosť o našich klientov:


Počas celej doby spolupráce poskytujeme našim klientom profesionálnu podporu. Môžete nám kedykoľvek napísať alebo zavolať.


Sledujeme za vás všetky legislatívne zmeny, ktoré sa vás týkajú a informujeme vás o nich prostredníctvom elektronických infomailov.


Správnosť údajov a grafické spracovanie etikiet na vašich produktoch kontrolujeme priamo u vás.


Priebežne kontrolujeme správne nastavenie systému dodržiavanie chemickej legislatívy vo vašej firme. A to buď interne alebo externe zaslaním podkladov.


Vykonáme audit, ktorý komplexne preverí všetky položky vášho dokumentového workflow a ich vzájomnú funkcionalitu.


V prípade kontroly zo strany SIŽP vám zabezpečíme garančný dohľad.


O NÁS

Po celú dobu existencie spoločnosti Gracilis kladieme dôraz na profesionalitu, osobný prístup a predovšetkým dokonalú znalosť platnej legislatívy. Vďaka tomu sme schopní našim klientom zaistiť kvalitný a komplexný servis, na ktorý sa môžu vždy a v maximálnej miere spoľahnúť.

Našim primárnym cieľom je zaistenie plne funkčného workflow pre spracovanie kariet bezpečnostných údajov a poskytovanie kvalitnej a dlhodobej klientskej podpory. Okrem toho ponúkame aj operatívny servis pri riešení naliehavých požiadaviek v prípade nahlásených kontrol a inšpekcií.

Podieľame sa taktiež na vývoji softvéru SBLCore, jedinečného nástroja pre vytváranie a následnú správu kariet bezpečnostných údajov.

Neváhajte sa na nás teda kedykoľvek obrátiť a my vám pomôžeme váš problém vyriešiť.


Ing. Blanka Burešová

Konateľka

 blanka.buresova@gracilis.cz

Ing. Martina Šnajdrová

Konateľka

 martina.snajdrova@gracilis.cz

POVEDALI O NÁS

„Na tvorbe kariet bezpečnostných údajov /MSDS/ začal AEROTEC GROUP a.s. so spoločnosťou Gracilis s.r.o. spolupracovať v roku 2016. V priebehu tejto spolupráce bolo vyhotovených 6 základných radov MSDS v rôznych jazykových mutáciách. Musíme vyzdvihnúť veľmi ústretový a osobný prístup, rýchlosť a efektivitu v rámci riešenia čiastkových zadaní a najmä kvalitu odvedenej práce. Veľmi sme privítali taktiež poradenskú činnosť a doplnkové služby k legislatívnym povinnostiam zadávateľských firiem voči českej a európskej legislatíve. S ohľadom na šírku poskytovaných služieb oceňujeme tiež ústretovú cenovú politiku. Za našu spoločnosť teda môžem Gracilis s.r.o. rozhodne odporučiť.“

Radek Chvojka
AEROTEC GROUP a.s.

„Oceňujeme profesionálny a ústretový prístup a dlhoročné skúsenosti spoločnosti Gracilis v oblasti poradenstva a spracovania kariet bezpečnostných údajov. Naša dlhodobá spolupráca je založená na obojstrannej dôvere a komplexnom legislatívnom servise vrátane preškolenia zo strany Gracilis. Taktiež všetky naše prípadné pripomienky a potreby sú riešené okamžite.“

Olga Miterová
INVA Building Materials s.r.o.

„Počas našej dlhoročnej spolupráce sa firma Gracilis stala pre našu firmu dôležitým partnerom. Zvlášť si vážime profesionálneho a ústretového prístupu. V prípade potreby sa môžeme spoľahnúť na rýchle a efektívne riešenie vzniknutej situácie. So službami firmy Gracilis sme veľmi spokojní.“

Radovan Netolička
ADI servizio s.r.o.

„So spoločnosťou Gracilis spolupracujeme už niekoľko rokov. Oceňujeme predovšetkým rýchle riešenie konkrétnych požiadaviek aj odbornú pomoc u neštandardných situácií. Taktiež ústretové jednanie a ochota sú vždy súčasťou komunikácie. S poskytovanými službami sme spokojní. Ďakujeme.“

Martina Němcová, DiS
TECH-LIT CZ s.r.o.

REFERENCIE

Chemická legislatíva v rámci našej poradenskej činnosti

REACH

Nariadenie REACH se týká nie len registrácie, hodnotenia, povoľovania a obmedzovania chemických látok, ale taktiež tvorby kariet bezpečnostných údajov. Formát kariet bezpečnostných údajov je špecifikovaný Nariadením Komisie (EU) 2015/830. Karty bezpečnostných údajov sú základným zdrojom informácií o chemických látkach a zmesiach – dalo by sa povedať, že je to taká „biblia“ k chemickým látkam a zmesiam.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nariadenie REACH).

Konsolidované znenie

CLP

Nariadenie CLP se zaoberá klasifikáciou, označovaním a balením chemických látok a chemických zmesí, pričom klasifikácia je základom nie len pre značenie a balenie produktov (chemických látok a zmesí), ale tiež pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov. Súčasťou nariadenia je Zoznam harmonizovaných klasifikácií a označovaní, ktorý je súčasťou prílohy VI tohto nariadenia.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (nariadenie CLP).

Konsolidované znenie

Detergenty

Nariadenie o detergentoch sa zaoberá pracími a čistiacimi prostriedkami, pričom je definované špecifické uvádzanie zložiek (koncentračné rozmedzie, skupiny látok či konkrétne látky za použitia ich INCI názvov), ktoré sa následne uvádzajú na etikety, do kariet bezpečnostných údajov. Dátové listy sú buď pre zdravotníkov alebo pre spotrebiteľa.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 o detergentoch.

Konsolidované znenie

Biocídy

Nariadenie o biocídoch sa zaoberá uvádzaním biocídnych prostriedkov a účinných látok na trh, pričom hlavne označovanie produktov má svoje špecifiká (napr. uvádzanie koncentrácií účinných látok v metrických jednotkách). Každý biocídny prípravok môže obsahovať len schválené účinné látky, prípadne účinné látky, ktoré sú vo fáze preskúmania, a to ešte musia byť použité len pre schválený typ biocídneho prípravku.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.

Konsolidované znenie

Chemický zákon

Chemický zákon je vykonávacím predpisom pre Európsku legislatívu, pričom stanovuje nie len kontrolné a sankčné kompetencie príslušným orgánom, ale tiež definuje povinnosti týkajúce sa nahlásenia produktov do NTIC.


Zákon č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Konsolidované znenie